Forretnings­betingelser

Hent som pdf

Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Forretningsbetingelser”) gælder for alle aftaler om KI Aps’s, CVR-nummer 32469353, salg og levering af serviceydelser.

Aftalegrundlag

Medmindre andet aftales skriftligt, er disse Forretningsbetingelser gældende for alle forhold, der ikke direkte er omhandlet i aftalegrundlag, kontrakt eller en eventuel samarbejdsaftale.

Medmindre andet aftales skriftligt, gælder ”Almindelige Bestemmelser for tekninsk Rådgivning og bistand” (ABR 89) med eventuelle modifikationer der er angivet i Forretningsbetingelserne.

Ydelser

KI’s ydelser fremgår af aftalegrundlaget, som beskriver de aftalte ydelser. Leveringstider er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt.

Ansvar

KI er ansvarlig i henhold til ABR 89 efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved de leverede ydelser.

KI har en ansvarsforsikring for erhverv hos HDI (policenummer FRI – 061809.00226). Dækningssummen udgør 12.500.000 DKK ved personskade og 3.000.000 DKK ved tingskade og/eller tab.

KI kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste, tid eller goodwill.

Rådgivers samlede ansvar for det enkelte projekt eller produktet deraf er til enhver tid begrænset til 3 x honorarets størrelse for det enkelte projekt, men kan dog aldrig overstige forsikringens dækningssum.

Honorar

KI fakturerer efter medgået tid og dokumenterede udlæg, medmindre andet er aftalt.  Prisen for ydelserne følger KI’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor KI bekræfter ordren.

Kørsel faktureres efter statens gældende takster.

Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 5 %.

Betaling

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling, har KI ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med KI’s udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører KI.

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med KI’s udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

Tvister

Der henvises til ABR 89. Såfremt det aftales at løse en uoverensstemmelse mellem kontraktparterne ved syn og skøn, skal der fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i København.